Seu su bentu… Adriano Sanna, poeta de Maracalagonis. Recitat per Gisella Vacca.

Cosas de sa vida, eris so agatadu pro internèt custu testu in limba sarda chi, pighende sa forma de su bentu, faeddat de s’amada terra sarda. Totu e chi no apo agatadu prus informatzione de s’autore, s’Adriano Sanna, sí chi apo iscobertu s’amiga mea Gisella Vacca retzitende su testu in limba italiana. Unu testu chi espressat in pagas paràulas su sentimentu e caratere de sa terra e sa gente sarda, e galu prus cando lu ascurtas retzitadu.

Aprofito de d’aquí per felicitar l’Adriano i enviar una forta abraçada a la Gisella!! Saludos!

SEU SU BENTU…

Seu su bentu, in su miu caminu happu biu medas cosasa, cosasa meraviliosas, happu attraversau tottus y maris, happu iscalau i montis prus attus, mi seu firmau in d’onnia fonti e appu accarezzau s’orizonti, happu cumenti un’amigu giogau in’immensasa distesasa de trigu.Seu stettiu in terrasa arricasa e generosasa, prenasa de forestasa,seu istettiu in’attrasa desoladesa e poborasa, inui su spaccada spaccada is’perdasa.

Seu su bentu, happu sfidau su tempus chi passada lentu e no perdonada, in su miu longu bagamundai, no m’ happa iscaresci mai de cussa terre antiga che su mundu, inui sa genti si pigada po manu in unu ballu tundu e cun passusu ritmausu de y sonusu de launeddasa, casi cumenti un’ intesa cun sa natura, liberanta in s’ aria un’ anima pura chi deu mi frimu a da castiai mentri, s’ azziada lebia a su xelu, accumpagiada in un’ atmosfera de cantusu, chi parinti d’ essinti de su proffundu de su coru e de costumusu apprendausu de oru, colorausu cun is colorisi de custa terra.

In cust’ anima biu sa sofferenzia de unu popili, chi hadi sunfriu seculusu de preppotenzia e tirania, accumpangiada a pestilenzia e carestia; in cust’ anima biu una ganna de libertadi, una forza indommabili prus fotti de mei ca seu su bentu, deu chi happu praziu su mari e plasmau is ‘ arroccasa, a mei chi no ,’ arresistidi peruna cosa.

In mesu de tottu custa soffernzia, biu unu poppulu fieru e orgogliosi, unu poppulu ospittali e generosu fattu de genti sincera, de genti bera, cumenti custa terra dimora de misteru e tradizionisi.

Seu su bentu, m’ arregodu una diì, candu fia intentu accarezzai su maru, m’intendu improvisamenti rappiu da una bianca vela de unu piscadori,sa faci seniada de su dolori de una vida fatta de istentu e trumentu,is pillusu abbruxiausu da su soli, feridasa sruccanta cussas manusu chi po troppu annusu anti tirau cussa arrezza avara ma, mancai sa vida po issu siada amara, no unu lamentu e deu ca seu su bentu invidiu sa forza d’animu de custu piscadori, chi no s’instancada mai de cunfidai in su Signori.

Attraversada sa costa fazzu una sosta, po ammirai unu contadinu chi esti inclinu a trabbalai cussa terra piegada de su sciuttori ma, chi cumenti abili dottori, faidi torrai a germoliai sa vida.

In s’atta collina, unu pastori circondau de duxentusu e una brebei, fidaisì de mei paridi unu rei, sa berritta po corona, po tronu un’arrocca chi dominada tottu sa zona,po scetru unu bastoni de ollastu, po regnu su cuili cun su tramontu chi di faidi de cuntrastu.

Seu su bentu, de accarezzai cust’ isola seu cuntentu, arribbau a su Genargentu s’accostada a mei un’achili, chi cun abili movimentu s’azaiada libera incontru a su firmamentu, intantisi unu sirboni faidi capolinu in sa nebbia onnendi attenzioni a su perigulu, intantisi unu mufloni guadangiada s’ altura de su monti, custu monti incespiau de biancu,chi si aziada maestosu finasa a toccai su xelu, chi d’hadi arregalau custu candidu mantelu.

Seu su bentu, happu attraverssau sa Jara, happu dromiu in s’ Asinara, isola a mei cara, happu sruccau su staini de Oristaini a cuadu de su fassoni, de custu poppulu antiga inbarcazioni, seu istettiu a Caprera in una bella diì de primavera, ingunisi esti biviu e mottu de y dus’ mundusu s’eroi.

Imoi ca m’arregodu, seu istettiu a Sant’Antiogu chi tengu un’ogu de riguardu, seu istettiu deu a du spingi a su traguardu deu custa terra a Issu devota.

M’ aaregodu cuss’otta chi happu sbaraliau sa flotta francese, chi minacciada Casteddu e de cussu bandiu Corbeddu, chicun mei s’esti confidau.

Seu su bentu, una cosa si nau: m’itzerriestasa maestrali, m’itzerriestasa greccali, mi cichestasa a levanti o a ponenti, m’eisi  aggatai sempri in mesu a custa terra e sarda gente.

 


About The Author

Comments

Leave a Reply